Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale Zahar Bod- Gustul dulce romanesc

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
„Zahar Bod- Gustul dulce romanesc”
Campanie promoțională desfasurata in cadrul targul „Poftim din Romania- Sezatoare cu bun gust in sectorul 3”
(perioada campaniei 05-07.04.2024)

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
1.1 Organizatorul campaniei promoţionale „Zahar Bod- Gustul dulce romanesc”,campanie promoțională desfasurata in cadrul targul „Poftim din Romania- Sezatoare cu bun gust in sectorul 3” (denumita in continuare „Campanie promotionala”) este S.C.Best Achizitii SRL persoana juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, sector 2, Bdul. Ferdinand I, nr. 58 C, scara A, etaj 3, ap. 9, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/ 16975/ 05.10.2017, cod unic de identificare fiscala RO32125703, office@bestachizitii.ro reprezentata prin Dna. Budar Carmen Elena Luiza, in calitate de Administrator
1.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost facută şi informarea iniţială. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
1.3 Prin participarea la acesta Campanie promotionala, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 modificata si completata, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

ARTICOLUL 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
3.1 Campania promoţională se desfăşoară în perioada 05.04.2024, ora 09:00, inclusiv și se va încheia la data de 07.04.2024, ora 19:00, inclusiv.

ARTICOLUL 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1 Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară doar pe teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament si doar in urmatoarea locatie:
1. Parcul IOR, in cadrul targul „Poftim din Romania- Sezatoare cu bun gust in sectorul 3”
ARTICOLUL 5. ELIGIBILITATE
5.1 Campania promoţională se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, avand domiciliul/reşedinţa în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumiţi în continuare „Participanţi”).
5.2 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajaţii Organizatorului, angajaţii companiei şi nici membrii familiilor tuturor acestora: soţii/soţiile ori rudele de gradul întâi ale acestora. Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 6. PREMIILE CAMPANIEI –
6.1 Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoţionale sunt:
• 500 sorturi personalizate cu marca Zahar Bod în valoare de 4,780 lei

ARTICOLUL 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Fiecare client al targului care achizitioneaza minim 3 produse din gama Zahar Bod (Zahar Bod 1 kg/Zahar Bub 1 kg/Zahar Brun 500gr /Cutie stick 100 baghete), va primi in baza bonului de casa un sort personalizat cu Zahar Bod.

ARTICOLUL 8. CONDIŢII DE VALIDARE
8.1 Pentru ca un Participant să fie validat câştigător, trebuie să îndeplinească simultan următoarele:
– să îndeplinească condiţiile prezentate la Articolul 5 a prezentului Regulament.
– să se înscrie în Campanie, respectând mecanismul campaniei promotionale prevazut la Articolul 7

ARTICOLUL 9. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
9.1 DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Toti clienții magazinelor care vor avea un bon cu minim 3 pachete de zahar Bod cumparate în perioada campaniei sunt câștigători.

9.2 VALIDAREA CASTIGATORILOR

9.3. ACORDAREA PREMIILOR

ARTICOLUL 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

ARTICOLUL 11. LIMITAREA RASPUNDERII
11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii promotionale.
11.2 Organizatorul Campaniei promotionale nu va avea nici o raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campania promotionala, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.
11.3 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari din cadrul acestei Campanii promotionale, decizia comisiei este definitiva. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
11.4 Nici o eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, aceasta fiind responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campania promotionala din cauza ilizibilitatii datelor personale.
11.5 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.
11.6 Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei de energie electrica a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul dea manipula rezultatele Campaniei promotionale).
11.7 Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui, telefonului adresei de corespondenta sau adresei de mail transmise gresit.

ARTICOLUL 12. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

12.1 Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in Articolul 2 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei promotionale.
12.2 Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil şi inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Campaniei promotionale.
12.3 Campania promotionala mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Articolul 2 de mai sus ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.
ARTICOLUL 13. LITIGII
13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul incare aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti, la care Organizatorul isi are sediul ales, potrivit legii romane.
13.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei promotionale se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

ARTICOLUL 14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
14.1 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
14.2 In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre S.C.Best Achizitii SRL in calitate de Organizator al Campaniei.
14.3 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre S.C.Best Achizitii SRL, in vederea:
• Desfasurarii Campaniei
• Indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale organziatorului

ARTICOLUL 15. ALTE CLAUZE
15.1 Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
15.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
15.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda asistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei promotionale.
15.4 Prezentul Regulament va fi legalizat de catre un notar public autorizat, dupa care va fi incarcat in format electronic pe site-ul responsabil cu derularea Campaniei promotionale.

Budar Carmen Elena Luiza
Administrator