Regulamentul al Campaniei Promotionale Concurs de cultura generala Zahar Bod

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale
Concurs de cultură generală Zahar Bod

(perioada campaniei 13.01.2023-18.01.2023)

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Organizatorul campaniei promoţionale „Concurs de cultură generală Zahar Bod ” (denumita
in continuare „Campanie promotionala”) este S.C.Best Achizitii SRL persoana juridica
romana, cu sediul social în Bucuresti, sector 2, Bdul. Ferdinand I, nr. 58 C, scara A, etaj 3, ap.
9, inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/ 16975/ 05.10.2017, cod unic de
identificare fiscala RO32125703, office@bestachizitii.ro reprezentata prin Dna. Budar
Carmen Elena Luiza, in calitate de Administrator
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce
urmează „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii. Organizatorul îşi rezervă
dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, având obligaţia de a
anunţa publicul în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost facută şi informarea iniţială.
Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puţin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
Prin participarea la acesta Campanie promotionala, se prezuma cunoasterea Regulamentului si
acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor
termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 99/2000 modificata si completata, privind comercializarea produselor şi serviciilor de
piaţă.

ARTICOLUL 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
3.1 Campania promoţională se desfăşoară în perioada 13.01.2023, ora 20:00, inclusiv și se va
încheia la data de 18.01.2023, ora 23:59, inclusiv.

ARTICOLUL 4. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
4.1 Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară doar pe teritoriul României în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament și doar pe Facebook.

ARTICOLUL 5. ELIGIBILITATE
5.1 Campania promoţională se adresează tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani,
avand domiciliul/reşedinţa în România, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului
Regulament (denumiţi în continuare „Participanţi”).
5.2 Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajaţii Organizatorului, angajaţii companiei şi
nici membrii familiilor tuturor acestora: soţii/soţiile ori rudele de gradul întâi ale acestora.
Prin participarea la Campanie, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor
Regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la această Campanie
implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

ARTICOLUL 6. PREMIILE CAMPANIEI –
Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii promoţionale sunt:
Premiul 1 – Un Robot de bucatarie Bosch MC812S814, 1250 W, 3.9 L, 50 functii, Alb/gri, un
sort cu imprimeu Zahar Bod si 10 kg de zahar cu valoare totala de 861 lei
Premiul 2 – Aparat waffles Bomann WA 1365 CB Negru – Otel Inoxidabil, un sort cu
imprimeu Zahar Bod si 10 kg de zahar cu valoare totala de 201 lei
Premiul 3 – Aparat pentru biscuiti/fursecuri Cooking by Heinner Simona Pope, un sort cu
imprimeu Zahar Bod si 10 kg de zahar cu valoare totala de 99 lei
Se vor acorda 3 premii, din care un premiu 1, un premiu 2 , 1 premiu 3.

ARTICOLUL 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Participanții trebuie să acceseze pagina de Facebook www.facebook.com/ZaharBod în
perioada 13.01.2023 ora 20:00 – 18.01.2023 ora 23:59.
Participantii trebuie:
● Să dea like postării și paginii Zahar Bod
● Să lase un comentariu cu răspunsul corect la întrebarea “În ce an a fost înființată fabrica de
zahăr Bod?” si sa eticheteze doi prieteni

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE
Pentru ca un Participant să fie validat câştigător, trebuie să îndeplinească simultan
următoarele:
– să îndeplinească condiţiile prezentate la Articolul 5 a prezentului Regulament.
– să se înscrie în Campanie, respectând mecanismul campaniei promotionale prevazut la
Articolul 7

ARTICOLUL 9. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR SI
ACORDAREA PREMIILOR

9.1 DESEMNAREA CASTIGATORILOR
Castigatorii Campaniei promotionale vor fi desemnati prin tragere la sorti, si anuntati in ziua
urmatoare finalizarii concursului. Tragerea se va efectua din toti participantii inscrisi in toata
perioada concursului in Campania promotionala, prin tragere la sorti, care va fi realizata pe
platforma Facebook Random Comment Picker Business. In cadrul tragerii la sorti se vor
extrage:
-un potential castigator al premiului 1 si 2 rezerve;
– un potential castigator al premiului 2 si 2 rezerve;
-un potential castigator al premiului 3 si 2 rezerve;

9.2 VALIDAREA CASTIGATORILOR
Dupa desemnarea castigatorilor Campaniei promotionale, Organizatorul va proceda la
validarea acestora.
(1) Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei promotionale,
este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
· Participantul sa respecte conditiile de validare prevazute la Articolul 8;
· Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate in prezentul Regulament completat
cu legislatia in vigoare;
(2) Castigatorul va fi anuntat in termen de 2 zile lucratoare de la data extragerii si va primi un
mesaj privat, pe contul sau din partea Organizatorului.
(3) De la data primirii mesajului, castigatorul are la dispozitie 5 zile lucratoare ca sa isi
revendice premiul. De asemenea, in cele 5 zile lucratoare referitoare la revendicarea
premiului, castigatorul are obligatia de a trimite Organizatorului urmatoarele date: numele
complet, adresa din actul de identitate precum si adresa la care doreste sa fie livrat
premiul si numarul de telefon, urmand ca Organizatorul sa ia legatura cu acesta in termen
de 2 zile lucratoare de la data furnizarii tuturor datelor solicitate de catre Organizatorul
campaniei promotionale, in vederea transmiterii premiului.
(4) In cazul in care castigatorul/castigatorii nu va/vor raspunde la mesajul Organizatorului in
termen de 5 zile lucratoare, acesta va fi, invalidat, caz in care se va apela rezerva, in ordinea
extragerii lor. De asemenea, daca din motive independente de vointa Organizatorului
castigatorul/castigatorii nu poate/pot fi contactati de catre Organizator in termen de 10 zile
lucratoare de la data extragerii (castigatorul nu raspunde, are telefonul inchis, nu se afla in aria
de acoperire, etc, fara ca enumerarea sa fie limitativa), va/vor fi invalidati si se va apela la
rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase.

(5) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai
sus. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru predarea premiului din cadrul fiecarei
sectuni nu poate fi validata, atunci premiul /premiile va/vor ramane in posesia
Organizatorului.

9.3. ACORDAREA PREMIILOR
(1) Premiile ce revin castigatorilor vor fi expediate prin curier, la adresa mentionata de
Castigator in cadrul mesajului privat, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii tuturor
datelor de catre Organizator.
(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat Castigatorul de
drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul
in termenele stabilite. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un Participant
desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon
incorecte / incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului
semnarii procesului verbal de predare-primire a premiului nu vor fi luate in considerare de
catre Organizator.
(3) Expedierea premiului se va face o singura data catre castigator.

ARTICOLUL 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru
premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe
venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind
in sarcina exclusiva a castigatorului.

ARTICOLUL 11. LIMITAREA RASPUNDERII
11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii
promotionale.
11.2 Organizatorul Campaniei promotionale nu va avea nici o raspundere si nu va putea fi
implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si
in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in
legatura cu aceasta Campania promotionala, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta
Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.
11.3 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari din cadrul acestei Campanii
promotionale, decizia comisiei este definitiva. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea
pentru:
11.4 Nici o eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu
atrage raspunderea Organizatorului, aceasta fiind responsabilitatea exclusiva a participantilor.
Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a
unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la

imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campania
promotionala din cauza ilizibilitatii datelor personale.
11.5 Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui
castigator de a intra in posesia premiului castigat.
11.6 Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant
(intreruperea sursei de energie electrica a computerului, erori date de sistemul de operare
instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date
de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul dea manipula rezultatele
Campaniei promotionale).
11.7· Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura,
referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre
Participantii desemnati castigatori. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un
Participant desemnat castigator nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui,
telefonului adresei de corespondenta sau adresei de mail transmise gresit.

ARTICOLUL 12. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
12.1 Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in
Articolul 2 in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura
desfasurarea in bune conditii a Campaniei promotionale.
12.2 Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil şi inevitabil care nu
poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea
Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din
urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Campaniei
promotionale.
12.3 Campania promotionala mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite
in Articolul 2 de mai sus ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a
Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu
respectarea prevederilor de mai sus.

ARTICOLUL 13. LITIGII
13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect
legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul
incare aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane
competente din Municipiul Bucuresti, la care Organizatorul isi are sediul ales, potrivit legii
romane.
13.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei promotionale se pot trimite pe
adresa Organizatorului in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data anuntarii
castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici
o reclamatie.

ARTICOLUL 14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

14.1 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE.
14.2 In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi
prelucrate de catre S.C.Best Achizitii SRL in calitatede Organizator al Campaniei.
14.3 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre
S.C.Best Achizitii SRL, in vederea:
• Desfasurarii Campaniei
• Desemnarii castigatorilor prin tragere la sorti;
• Contactarii castigatorilor pentru comunicarea castigarii premiului
• Alocarii/Predarii premiului
• Indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale organziatorului

ARTICOLUL 15. ALTE CLAUZE
15. 1 Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala sunt finale si aplicabile
tuturor Participantilor.
15.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de
acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
15.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda
asistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau
costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei promotionale.
15.4 Prezentul Regulament va fi legalizat de catre un notar public autorizat, dupa care va fi
incarcat in format electronic pe site-ul responsabil cu derularea Campaniei promotionale.

Carmen Budar
Administrator
SC Best Achizitii SRL